ماده اولیه تاجیکستان برای ساخت کلینکر سیمان استفاده می شود