کریم به خوبی می گوید ماشین لباسشویی چگونه کار می کند چطور مواد ممکن است کار کند