گزارش ها حاکی است که جان آتا میلز رئیس جمهور ددقنا درگذشت